RODO

25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

  1. ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych, przekazanych przez Ad Astra Sp. z o.o. na podstawie Państwa zgody, będzie również: 

BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres iodo@bnpparibas.pl lub telefonicznie pod numerem +48 801 321 123 lub +48 22 134 00 00.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w spotkaniu z cyklu „Zainspiruj się” 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest uzasadniony interes.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają: wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (w tym przypadku nie dłuższy niż 90 dni od daty zakończenia cyklu spotkań „Zainspiruj się”).

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych

– sprostowania danych

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 

– w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)

– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące polityki przetwarzania lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do inspektora ochrony danych lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej. Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem